VIPplus+® BikeTheBest verzekering 1)

Verzekering van een motorfiets in het algemeen
Ongevallen- en Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan het voertuig van de tegenpartij zijn bij de huur inbegrepen.2) Maar voor de zelf of door anderen veroorzaakte schade (ook diefstal) aan de motorfiets en zijn accessoirs is de klant voor 100% aansprakelijk. De klant heeft dus een onbeperkt eigen risico.

Het eigen risico kan naar US $2.000 per geval verkleind worden door de aanschaf van een VIP verzekering (Vacation Interruption Protection; “vakantie onderbreking verzekering”)

Bij de standaard basisverzekering is verder een waarborgsom van $1.000 verschuldigd die door middel van een ondertekende lege credit kaard imprint gestort worden.
Bij de aanschaf van een VIP verzekering wordt deze waarborgsom naar US $ 500 gereduceerd. 3)
De waarborgsom wordt teruggegeven bij het terugbrengen van het voertuig, als dit op tijd gebeurt, het voertuig onbeschadigd en schoon is, de uitrusting compleet is en de benzinetank vol is. Een waarborgsom voldaan door middel van een credit kaard wordt via uw credit kaard teruggestort.

Door afsluiting van een VIPplus verzekering bij BikeTheBest vervalt in het geval dat het voertuig beschadigd raakt of verloren gaat op het moment dat deze door de klant gehuurd het eigen risico van US $2.000 per geval voor directe of indirecte schade aan of verlies van het voertuig.
Het eigen risico wordt door BikeTheBest overgenomen en er hoeft ter plekke geen verdere verzekering afgesloten worden. Alleen aan de gereduceerde waarborgsom van US $ 500 moet nog in de VS worden voldaan.

Wel zijn er in het geval van een schadegebeurtenis bepaalde voorwaarden aan de toepassing van “geen eigen risico” verbonden. Bijvoorbeeld is de huurder volledig aansprakelijk.voor zogenaamde 'negligent damage', ofwel schade veroorzaakt door onachtzaamheid (omvallen van de motor), overschrijding van de snelheidslimiet, het rijden door verboden gebieden of onder invloed van alcohol/drugs.

Voor vertrek
Voor vertrek wordt u als huurder bekend gemaakt met het voertuig en wordt aan u uitgelegd hoe alles van de motorfiets werkt. Alle noodzakelijke aspecten voor een zorgeloos genieten van uw motorfiets komen daarbij aan de orde. Indien gewenst, kunt u ook een proefrit maken. Deze procedure (instructie, afhandelen van formaliteiten en uitladen) nemen 1 tot 2 uur in beslag. Het motorfiets kan op de dag van aankomst niet overhandigd worden.

 ______________________________
1 BikeTheBest ist ein eingetragenes Markenzeichen der Goa Systems GmbH
 2 US$ 10.000–30.000 afhankelijk van de VS state tot US$ 1-3 miljoen afhankelijk van de huurcontract).
 3 Afhankelijk van de huurcontract die van toepassing is wordt in het geval van een defect aan het motorfiets (geen leeg band)
  door de VIP verzekering de prijs van de huurdag plus US$35 of US$75 per dag voor een vervangend motorfiets betaald.

VIPplus+® BikeTheBest verzekering

1. VIPplus verzekeringsvoorwaarden 06-20-08-02

Met een VIPplus verzekering bij een huurcontract van een motorfiets in de VS dat door bemiddeling van
BikeTheBest tot stand is gekomen, is de huurder
aanvullend verzekerd op de bij de verhuurder van 
het motorrijtuig afgesloten basisverzekering voor:

 • alle basisrubrieken van de VIP verzekering
 • geen eigen risico, zoals die in de huurcontract met een eigen risico van $ 2.000 omschreven staat
 • alle in het huurcontract genoemde bestuurders, die volgens het huurcontract gerechtigd is de
  motorfiets binnen het territorium van de VS te besturen.

2. Voorwaarden voor het inwerking treden van de contract zijn:

 • de afsluiting van de verzekering voor de aanvang van de reis
 • het optreden van een schade die door de verzekering/CDW van de verhuurder als schade wordt aanvaard

3. Onder uitgesloten schade van de VIPplus verzekering wordt verstaan:

 • als verzekerde een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft
 • als verzekerde een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid heeft
 • als verzekerde niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs
 • schade die door niet inachtneming van de bemiddelingsvoorwaarden en huurcondities zijn ontstaan
 • Schade ontstaan of mogelijk geworden door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of grof nalatig
  handelen of al dan niet bewuste merkelijke schuld van verzekerde
 • als verzekerde onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend, opwekkend
  of soortgelijk middel verkeert, dat het besturen van het motorrijtuig hem door de wet of overheid is of
  zou zijn verboden.
 • schade aan de carter of ondervloer, koffer en valbeugel en daaruit resulterende vervolgschade
 • schade door bevriezing/oververhitting van de leidingsystemen
 • schade als gevolg van het rijden op onverhaarde wegen en terrein welke niet is toegestaan zoals in de
  huurcontract vermeld
 • kosten als gevolg van een schade, zoals hotelkosten, telefoon of het wegslepen
 • kosten van en als gevolg van verlies of beschadiging van de sleutel(s)
 • kosten voor privé objecten die door de beschadiging of diefstal uit de zadeltassen of kofferbak zijn ontstaan
 • schade die volgens de verzekeraar ter plekke (gedeeltelijke of volledige cascoverzekering) gekenmerkt is als
  gevolg van grove nalatigheid

4. Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen die (in)direct verband houden met:

 • molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
  oproer en muiterij.
 • atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt
 • inbeslagneming en verbeurdverklaren
 • het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of terreurdaad
 • terwijl het motorrijtuig door verzekerde wordt gebruikt voor verhuur, beroepskoeriersdiensten, betaald
  personenvervoer
   of op andere wijze dan volgens het huurcontract is toegestaan
 • tijdens het voorbereiden op of deelnemen aan snelheids-, record- of betrouwbaarheidsritten/-races of –wedstrijden

5. De volgende procedure moet in het geval van schade strikt gevolgd worden:

 • onmiddellijke melding bij het verhuurstation
 • onmiddellijke melding bij de politie en het laten vervaardigen van een politierapport
 • vervaardiging van een schaderapport door de verhuurder
 • het overhandigen van alle politie- en schaderapporten incl. huurcontract aan BTB
 • het overhandigen van de kwitantie voor de borgstelling
 • Bij schade aan de banden, het overhandigen van de originele kwitanties aan BTB
 • Rapportage van het verloop van de schadegebeurtenis met duidelijke foto’s die de schade documenteren
 • Overhandigen van de verzekeringsvoorwaarden voor persoonsgebonden aanvullende verzekeringen voor
  buitensluiting van een eigen risico bij schade die onder een cascoverzekering valt

6. Begripsomschrijvingen

In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:

 • verzekerde: de op de polis genoemde persoon, die volgens het huurcontract gerechtigd is het motorrijtuig te besturen.
 • verhuurder: het bedrijf dat het motorrijtuig verhuurt op basis van het huurcontract
 • huurcontract: de huurovereenkomst tussen de verhuurder en een verzekerde
 • basisverzekering: de door of bij de verhuurder, ten behoeve van verzekerde, afgesloten verzekering voor bestuurders van
  een motorrijtuig, minimaal de zogenaamde ”Collision Damage Waiver” - C.D.W., die voldoet aan de wettelijke minimum
  eisen welke gelden in de staat waar het motorrijtuig is gehuurd
 • motorrijtuig: de gehuurde motorfiets inclusief eventuele accessoires
 • premie: premie, kosten en assurantiebelasting
 • uitkering: vergoeding voor schade, kosten of verliezen en uitkering bij ongeval.
 • Geldigheidsduur
  De dekking is geldig binnen de in de polis aangegeven periode. Deze periode dient gelijk te zijn aan de in het
   huurcontract genoemde huurtermijn.
  Als de in de polis aangegeven periode onvoorzien en buiten de wil van verzekerde wordt overschreden blijft
   de verzekering van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van teruggave van het motorrijtuig aan de verhuurder
 • Premie
  Verzekerde is verplicht de premie voor het begin van de verzekering te voldoen.
  Zodra de dekking is ingegaan bestaat geen recht op teruggave van premie.

    • - Einde document VIPplus verzekering-